Hitta till oss

Kallelse till årsmöte 2020

Du som medlem är härmed kallad till LFK’s årsmöte 2020. Mötet kommer att äga rum den 22 mars kl 13-14 på Låskolvsgatan 4, 589 41 i Linköping.

Som vanligt så behöver du INTE svara på denna kallelse utan det är bara att dyka upp.

Detta är ett årsmöte där vi bland annat skall gå igenom budgeten inför kommande år. Styrelsen kommer presentera sina ambitioner inför säsongen vad det gäller hoppning, priser, byggnationer mm. Sitter ni på förslag (motioner) som bör tas upp på mötet, meddela gärna någon i styrelsen om detta inför mötet så kan vi föra in det på dagordningen. Observera att det är endast betalande klubbmedlemmar som äger rösträtt på mötet, så skicka in medlemsavgiften så fort som möjligt så att du kan göra din röst hörd!

Denna kallelse gäller självklart även pilotmedlemmar!

Om du inte kan komma så föreslås det att du skickar med en fullmakt med en betrodd medlem som kan föra din talan på årsmötet (för att vi ska vara beslutsmässiga behöver vi minst 1/3 av medlemmarna representerade!). Observera att en medlem får max medbringa 3 fullmakter.

Förslag på dagordning:

1. Mötets behörighet

2. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar.

3. Val av sekreterare att föra årsmötets protokoll.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

5. Godkännande av dagordning.

6. Föredragning av styrelsens och revisorernas årsberättelser.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Motioner till SFFs riksstämma.

9. Styrelsens propositioner och budgetförslag, enskilda medlemmars motioner.

 

Vi syns där! /Styrelsen genom sekr. Maria Brändström

Kallelse till valmöte 2019

Hej, du är härmed kallad och varmt välkommen till LFK’s valmöte 2019!

Mötet kommer att äga rum torsdagen den 31 oktober kl 18:00 på Gjuterigatan 1D i Linköping.

Detta är ett möte för medlemmarna i klubben där vi skall välja styrelsen till 2019.

De poster som skall röstas om är Ordförande, Viceordförande, Flygchef, Chefsinstruktör och Kassör. Ordförande och Chefinstruktör har mandatperiod i 1 år, de övriga posterna har 2 års mandatperioder.

Är du intresserad av någon av dessa poster eller vet om någon som skulle passa att sitta i styrelsen kontakta någon i valberedelsen: Theodor Hedborg, Sofie Rosmark och Jan-Erik Runge. För mer information ang. styrelseposterna kontakta gärna sittande styrelsemedlemmar.

Alla medlemmar har rösträtt! A-D cert, elever och Pilotmedlemmar samt hedersmedlemmar.

Om du inte kan närvara föreslås det att du skickar  en fullmakt med en betrodd medlem som kan föra din talan på valmötet (för att vi ska vara beslutsmässiga behöver vi minst 1/3 av medlemmarna representerade!). Observera att en medlem får max medbringa 3 fullmakter (använd mallen som skickats via mail och i facebookgruppen).

 

Den preliminära dagordningen är:

 1. Mötets behörighet.
 2. Val av ordförande att leda valmötet. 
 3. Val av sekreterare att föra valmötets protokoll. 
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. 
 5. Godkännande av dagordning. 
 6. Valberedningens förslag till styrelse.
 7. Val av ordförande 
 8. Val av styrelseledamöter.
 9. Val av två revisorer varav en sammankallande, samt en revisorsuppleant (väljs på ett år). 
 10. Val av valberedning om tre ledamöter varav en sammankallande (väljs på ett år). 
 11. Fastställande av medlemsavgift mm. för nästkommande år.

Med vänliga hälsningar,

/styrelsen, genom sekr. Maria Brändström

Årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte 2019

Du som medlem är härmed kallad till LFK’s årsmöte 2019. Mötet kommer att äga rum den 23’e mars kl 13-14 på Låskolvsgatan 4, 589 41 i Linköping.

Läs mer...